تأسیسات ساختمانی (معماری)

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 49
حجم فایل 533 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تأسیسات ساختمانی

تأسیسات حرارتی

تأسیسات حرارتی با توجه به درجه حرارت استاندارد بدن محاسبه می شود تا درجه حرارت محیط را به نحو مطلوب تنظیم نماید.

  • حرارت  ⟵ انرژی گرمایی که از محیط با دمای بالاتر به محیط با دمای پایین تر انتقال میابد.
  • درجه حرارت ⟵ شدت گرمی و سردی یک محیط است که با واحدهای زیر بیان می شود:

 1.سانتیگراد (c ͦ  )

مخلوط آب و یخ بر روی دماسنج جیوه ای  تحت شرایط استاندارد عدد صفر را نشان می دهد و بخار آب جوش روی این دماسنج عدد صد را نشان می دهد. یکصدم فاصله بین این دو شاخص را یک درجه سانتیگراد می گویند.

2. فارنهایت ( fͦ  )

مخلوط آب و یخ بر روی دماسنج جیوه ای  عدد 32 را نشان می دهد و بخار آب جوش روی این دماسنج عدد 212 را نشان می دهد. یک صدوهشتادم فاصله بین این دو شاخص را یک درجه فارنهایت می گویند.

رابطه تبدیل درجه فارنهایت به درجه سانتیگراد :f = 1.8  ͦc + 32                                                       

3. کلوین( k ͦ )

در این درجه حرارت حالت منفی وجود ندارد و همواره مثبت است و صفر درجه سانتیگراد بر روی 273 ͦk قرار می گیرد.

رابطه تبدیل درجه کلوین به درجه سانتیگراد : ͦ k = ͦc + 273.15                                                        

انواع انتقال حرارت

  1. رسانایی یا هدایتی (Conduction)

نوعی انتقال حرارت است که از یک نقطه جسم که دارای دمای بیشتر است به نقطه دیگر که دارای دمای کمتر است منتقل می شود. این انتقال از طریق جنبش مولکول های مجاور هم صورت می گیرد.بطوریکه نقطه دارای دمای بالا جنبش زیاد را به مولکول مجاور و همینطور الاآخر منتقل می کند ، بنابراین خود مولکول ماده منتقل نمی شود و این جنبش است که منتقل می شود.

  1. جابجایی یا همرفتی (Convection)

نوعی انتقال حرارت است که از یک نقطه دارای دمای بالاتر به یک نقطه دارای دمای پایینتر صورت می گیرد یعنی خود مولکول ها جابجا می شوند. این انتقال مخصوص سیالات و گازها می باشد.

  1. تابش یا تشعشعی (Radiation)

نوعی انتقال حرارت است که احتیاج به ماده ندارد بلکه حرارت بوسیله امواج الکترومغناطیسی از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود. هر جسم در هر دما که باشد اموواج الکترومغناطیس صادر می کند که طول موج این امواج محدوده و گستره مشخصی دارد.

اجسام تیره حرارت بیشتر و اجسام شفاف حرارت کمتر تشعشع می کنند. صدور امواج الکترو مغناطیس در خلأ نیز امکان پذیر است.

نرخ انتقال حرارت : میزان حرارت انتقال یافته از یک نقطه به نقطه دیگر در واحد زمان نرخ انتقال حرارت می گویند که دارای واحدهای زیر می باشد :

–         ژول ⟵ که برای همه انرژی ها و مخصوصاً برای انرزی گرمایی بکار می رود.

–         کالری ⟵ انرژی گرمایی که دمای یک گرم آب را یک درجه سانتیگراد بالا می برد.

–         کیلو کالری

–         بی تی یو(B.T.U)⟵ انرژی گرمایی که یک پوند آب را به اندازه یک فارنهایت بالا ببرد.

  • ضریب تبدیل واحدهای فوق :                                                      1 kcal = 1000  cal = 4180  j = 3.95  B.T.U

شدت انتقال حرارت : میزان حرارتی که از یک طرف دیوار به ضخامت x∆ به طرف  دیگر آن در واحد زمان انتقال میابد..  T₁ – T₂ )                                                                                                                    ) H = A 12Kخ”x”>  

که این فرمول در حالت کلی بصورت مقابل است : Q= A.u.∆T                                                                                   

A  سطح جداره برحسب فوت مربع است(برای تبدیل به فوت مربع در 11 ضرب می شود)

U  ⟵ ضریب انتقال حرارت بر حسب 12B.T.U℉Ft2âپ،hr”>  است.(از روی جدول اشتال)

 ∆T درجه حرارت برحسب فارنهایت است. (از روی جدول اشتال)

Q  ⟵شدت انتقال حرارت برحسب 12B.T.Uâپ،hr”>  است.

در دیوارهای مرکب معمولاً مقاومت کلی از مجموع تک تک مقاومت های دیوارها محاسبه می شود.

 (مقاومت حراررتی جداره ها)R = 12خ”xK”>  

 کلR = R₁ + R₂ +R₃ +R₄+…..

ضریب انتقال حرارت کل))  V = 121R”>  = 121Râ‚پ + Râ‚‚ +R₃ +Râ‚„+…”>     

محاسبه سیستم حرارت مرکزی : برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت داخل اتاق باید میزان گرمای هدر رفته از جداره ها و درب و پنجره را محاسبه کرد و معادل آن را در سیستم تهویه ایجاد کرد.تبادل حرارتی ازز درب و پنجره ها جدا محاسبه می شود  و دیوار دارای درب و پنجره با کسر مساحت پنجره حساب می شود.

تلفات حرارتی جداره ها            Q =A. u.∆T                                                                       

∑Q = Q ₁+Q₂+Q₃+…

تلفات حرارتی نفوذ هوای بیرون : علت نفوذ هوا به داخل ساختمان اختلاف فشار هوا در داخل و بیرون ساختمان است که این خاصیت را خاصیت دودکشی می گویند. میزان حجم هوای نفوذی به دو روش محاسبه می شود :

–       روش درزی که براساس باد ، نوع درب و پنجره و واحد طول درز محاسبه می شود.

  ⟵طول درز درب و پنجره ها                                                                                                                                    = ?. ? Ѵ

  ⟵ مقدار حجم هوایی که در واحد طول وارد اتاق می شود

Ѵ  ⟵ که بر حسب 12Ft3âپ،hr”>  می باشد

_روش تعویض هوا که برحسب تعداد پنجره و درب موجود در یک طرف یا اطراف  اتاق مورد محاسبه می باشد.                      = ?. n                                                                                                                                                 Ѵ

n ⟵ تعداد تعویض هوای اتاق در ساعت

? ⟵ برای تبدیل متر مکعب به فوت مکعب باید در 36 ضرب شود.

اتاق دارای یک درب و پنجره در یک سمت ——⟵n =1    

اتاق دارای یک درب و پنجره در دو سمت ——-⟵ n =1.5

اتاق دارای یک درب و پنجره در سه سمت—— ⟵n = 2   

راهروها —————————————-⟵ n = 2  

فضایی که به بیرون راه ندارد مثل خانه———⟵ n = 0.5                       ⤡  گرمای ویژه     

نفوذ هوا Q = Ѵ.(0.0749).(0.241). ∆T

حجم هوای نفوذی ⤸  ⤷جرم مخصوص هوا

تلفات حرارتی آب گرم مصرفی : برای حجم بار حرارتی آب گرم مصرفی روش های زیر موجود است:

v     بر اساس تعداد نفرات

(ضریب ذخیره آب گرم).(ضریب تقاضا).(تعداد نفرات).(مصرف آب گرم هر نفر) = Ѵ(حجم بار حرارتی آب گرم)

v     براساس وسایل بهداشتی موجود

                    (ضریب ذخیره آب گرم).(ضریب تقاضا).(مجموع وسایل بهداشتی) = Ѵ(حجم بار حرارتی آب گرم)

v     براساس مساحت های مختلف ساختمان که از روی جدول اشتال تعیین می شود که شامل ضریب همزمانی  مصرف می شود.

þ     نکته: حجم بار حرارتی آب گرم مصرفی که در فوق تعیین می گردد بر حسب لیتر می باشد و برای اینکه میزان تلفاتی حرارتی آب گرم مصرفی را تعیین کنیم این مقدار باید به گالن تبدیل شود بنابراین حجم بار حرارتی بدست آمده را در 4 ضرب می کنیم.

Q = V? 8.33 ?∆T

þ     نکته:آب گرم مصرفی در ساختمان معادل140 12℉”> =60 12℃”>  گرما دارد و  آب سرد شهری60 12℉”> =15 12℃”>  گرما دارد بنابراین :

∆T = 140 – 60    ⇨   ∆T = 80 12℉”>

بار دیگ حرارتی : بعداز بدست اوردن تمام اتلافات گرمایشی که در قبل ذکر آن به میان آمد  برای تعیین ظرفیت دیگ آب گرم موتورخانه داریم :

∑Q = (Qجداره ها + Qنفوذ آب + Qآب گرم مصرفی)1.1

ضریب اطمینان  ⤸

طبق فرمول فوق ظرفیت دیگ بر حسب 12B.T.Uâپ،hr “>  بدست می آید چون از آنجاییکه کاتالوگ های نوع دیگ بر حسب 12Kcalâپ،hr”>  تبدیل کنیم بنابراین مقدار Q بدست آمده را باید بر4 تقسیم کنیم.

سیستم گرمایش ساختمان

سیستم گرمایش ساختمان به سه دسته زیر تقسیم می شود:

  1. مولد گرما ⟵ که وظیفه آن انتقال گرمای ناشی از سوخت سیال (دیگ)
  2. سیستم انتقال ⟵شامل مجموعه وسایلی که گرما را به محل مورد نظر منتقل می کنند می شود.(لوله های آب ،کانال هاو…)
  3. سطوح حرارتی ⟵ سطوحی هستند که گرما را از سیال به هوای مجاور منتقل می کنند.(رادیاتورها ،فن کویل ها و…)

در مکانیزم سیستم گرمایش مرکزی با آب اگر این آب با جریان طبیعی کار کند در اثر اختلاف فشار ناشی از تغییر جرم حجمی سیال بکار می افتد. هرچقدر اختلاف فشار ایجاد شده  بیشتر باشد آب بیشتری به جریان می افتد و در نتیجه میزان انتقال حرارت بیشتر بوده و کارایی سیستم بهتر خواهد بود. این اختلاف فشار به دو عامل زیر بستگی دارد:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *